European Green Deal

(HOE) KAN ONZE ECONOMIE VERANDEREN?

Hoe geven wij gestalte aan een moderne en concurrerende productiewijze waarbij wij emissies drastisch beperken, de eigen groei loskoppelen van het gebruik van hulpbronnen, mensen centraal stellen en de eigen regio kunnen versterken? Wij werken stap voor stap om dit ambitieuze doel te bereiken.

Kent u de European Green Deal? Dat is de naam van een EU-concept dat de klimaatverandering ziet als de belangrijkste uitdaging van onze tijd. De EU heeft zichzelf ten doel gesteld een nieuw, duurzamer economisch model te realiseren.

De nieuwe manier van ondernemen moet ertoe bijdragen dat Europa binnen dertig jaar verandert in een klimaatneutraal continent. Klinkt ambitieus? Is het ook. Maar wel degelijk realiseerbaar en volgens veel jonge mensen ook absoluut noodzakelijk.

Een heroverweging van de economie: is er een groeistrategie voor het milieu?

De nieuwe strategie houdt in dat de klimaatdoelstellingen tot 2030 op een eerlijke en kostenefficiënte manier en met inachtneming van de mededinging worden bereikt. De König + Neurath duurzaamheidsexpert Johannes Brennig beschrijft het zo: “Er is maatschappelijke en politieke consensus dat onze economie dringend aan verandering toe is. Want als de ontwikkelingen in het huidige tempo blijven doorgaan, zal het wereldwijde verbruik van natuurlijke hulpbronnen in 2050 een niveau hebben bereikt waarvoor we drie planeten ‘Aarde’ nodig zouden heben. Daarom moeten we tegengas geven.”

Duurzaam ondernemen als ondernemingsdoelstelling

Als producerende industriële onderneming heeft König + Neurath een grote verantwoordelijkheid – en neemt deze ook heel serieus. Wij zijn al jarenlang voortdurend in de weer onze milieuprestatie te verbeteren. Op productniveau hebben we bovendien bijzondere designvereisten voor milieuvriendelijkheid opgesteld. Wij noemen dat “Design for Environment”. Dit houdt in dat wij in de productontwikkeling rekening houden met belangrijke factoren als schaalbaarheid, duurzaamheid, ressourcebesparend materiaalgebruik, herbruikbaarheid en de terugvoermogelijkheid in de materiaalkringloop. Duurzaam ondernemen is stevig verankerd in ons ondernemingsbeleid.

Het doel op productniveau: kringloopbeheer

De Europese Commissie streeft op productniveau naar een kringloopbeheer en heeft hiervoor een actieplan voor kringloopbeheer (Circular Economy Action Plan) opgezet. DDit omvat verschillende maatregelen, waaronder de volgende, waaruit wij vragen afleiden voor onze fabricageprocessen:

 • Hoe kunnen we de levenscyclus van het product verlengen en de duurzaamheid verbeteren?

 • Wat hebben we nodig om constant producten van hoge kwaliteit te produceren met minder hulpbronnen en een lager energieverbruik?

 • Hoe kunnen we de gerecycleerde inhoud in producten verhogen zonder afbreuk te doen aan de prestaties en de veiligheid?

 • Hoe kunnen we de recycleerbaarheid van onze producten verhogen?

 • Wat doen wij om onze koolstofvoetafdruk en ecologische voetafdruk te verkleinen?

 • Hoe nemen we verantwoordelijkheid voor de hele levenscyclus?

 • Hoe digitaliseren we productinformatie?

 • Welke certificaten gebruiken wij om de duurzaamheidsprestaties van onze producten aan te tonen?

oor een beter en gezonder leven. Voor iedereen.

De European Green Deal wil voor ons en toekomstige generaties een goed en gezond leven veiligstellen. Hiertoe behoren:

 • schone lucht, schoon water, een gezonde bodem en biodiversiteit
 • gerenoveerde, energiezuinige gebouwen
 • gezond en betaalbaar eten
 • meer openbaar vervoer
 • schonere energie en uiterst moderne schone technologieën
 • duurzamere producten die kunnen worden gerepareerd en hergebruikt
 • duurzame banen en bemiddeling t.a.v. de voor de overgangsperiode benodigde vaardigheden
 • een wereldwijd concurrerende en crisisbestendige industrie

Laten we er samen aan werken! Meer over onze duurzaamheidsinzet leest u in het interview met onze duurzaamheidsexpert Johannes Brennig.

Voor dit artikel maakten wij gebruik van de volgende bronnen:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_420
https://germanwatch.org/de/18444https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de#thematicareas

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-green-deal-communication_de.pdf

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF

Kontaktieren Sie uns gerne direkt:

König + Neurath AG

+49(0)6039-483-0
Schreiben Sie uns
Industriestraße 1-3
61184 Karben