Bescherming persoonsgegevens

Onze informatie over gegevensbescherming

Wij waarderen uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft bij König + Neurath AG de hoogste prioriteit. Er zijn geen persoonlijke gegevens nodig als u alleen onze website bezoekt. Als u echter gebruik wilt maken van speciale diensten, kan gegevensverwerking noodzakelijk zijn. In dergelijke gevallen vragen wij uw toestemming.

De verwerking van persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mail en telefoonnummer wordt uitgevoerd in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. Dit privacybeleid informeert u over het type en de omvang van de gegevensverwerking en uw rechten.

We hebben technische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen, maar absolute veiligheid kan niet worden gegarandeerd voor de overdracht van gegevens via internet. U kunt uw gegevens ook op een andere manier aan ons doorgeven, bijvoorbeeld per telefoon.

1. Definitie van termen

De gegevensbeschermingsverklaring van König + Neurath AG is gebaseerd op de termen die worden gebruikt in de General Data Protection Regulation (GDPR). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Om dit te garanderen, willen we eerst de termen uitleggen die in dit privacybeleid worden gebruikt.

a) Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene

De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke.

c) Verwerking

Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

d) Beperking van verwerking

Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

e) Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te beoordelen, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de werkprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder gebruik te maken van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie apart wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Verantwoordelijke voor de verwerking of voor de verwerking verantwoordelijke

De voor de verwerking verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaat, kan in de wetgeving van de Unie of de lidstaat worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is of volgens welke specifieke criteria deze wordt aangewezen.

h) Verwerker

Een verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam die of dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

i) Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan aan wie, al dan niet als derde, de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

j) derde

Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de voor de verwerking verantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming

Toestemming is elke vrije, specifieke, op informatie berustende en ondubbelzinnige wilsuiting van de betrokkene waarmee deze door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

2. Naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen van gegevensbeschermingsaard is de:

König + Neurath AG

Industriestraße 1-3

61184 Karben

Duitsland

Website: www.koenig-neurath.com

Elke betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen of suggesties over gegevensbescherming.

3. Contactpersoon voor gegevensbescherming

König + Neurath AG

Attentie van de functionaris voor gegevensbescherming

Industriestr. 1-3

61184 Karben

Duitsland

E-Mail: datenschutz@koenig-neurath.de

4. Analytics

De website van König + Neurath AG maakt gebruik van cookies en vergelijkbare traceertechnologieën om uw ervaring bij het bezoeken van onze website te verbeteren en om u relevante informatie en diensten aan te bieden. Deze privacyverklaring is bedoeld om uit te leggen hoe we cookies gebruiken, welke soorten cookies we gebruiken en hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren.

Cookies zijn kleine bestanden. Wanneer u onze website of applicatie bezoekt, worden deze bestanden gedownload naar de browsermap of harde schijf van uw computer, tablet of smartphone (hierna "apparaat"). Telkens wanneer u onze website bezoekt, communiceren de cookie en de website met elkaar en herkennen op die manier uw apparaat. Dit is zowel nuttig voor u als voor ons. Een cookie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om uw tekstinvoer in formuliervelden op de website op te slaan, zodat u dezelfde informatie niet opnieuw hoeft in te voeren bij een volgend bezoek aan de website. Dit verbetert de gebruiksvriendelijkheid van onze website. De cookies worden door ons beheerd met behulp van een klein programma dat een tool of tag wordt genoemd.

We gebruiken first-party en third-party cookies. Cookies van derden worden door derden op onze website geplaatst en sturen informatie over uw apparaat naar andere bedrijven die dat cookie herkennen. In de meeste gevallen is de informatie in een cookie gepseudonimiseerd of geanonimiseerd omdat cookies over het algemeen niet u als persoon identificeren, maar uw apparaat. In enkele gevallen kunnen bepaalde cookies worden gekoppeld aan persoonlijke gegevens. Wij verwerken dergelijke informatie alleen als u ons daarvoor toestemming geeft of als de verwerking noodzakelijk is om u in staat te stellen gebruik te maken van een specifieke dienst, zoals uw klantprofiel.

Meer informatie over cookies vindt u op: Your Online Choices | EDAA

a) Cookie-instellingen

De meeste browsers staan automatisch alle cookies toe, maar u kunt zelf bepalen of wij of externe derden cookies op uw apparaat mogen opslaan.

b) Toestemmingsbeheer

Wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt, wordt een zogenaamde Consent Manager geopend in een pop-upvenster. In deze toestemmingsmanager kunt u selecteren welke categorie cookies u wilt accepteren. U kunt uw selectie op elk gewenst moment wijzigen door te klikken op de link "Cookieconfiguratie" onder aan de website. Het wijzigen van de instellingen leidt niet automatisch tot het verwijderen van cookies. Volg de onderstaande instructies.

c) Browserinstellingen

U kunt uw browserinstellingen op elk gewenst moment wijzigen zodat cookies niet langer worden geaccepteerd of opgeslagen. U kunt er ook voor kiezen om telkens een waarschuwing te laten weergeven voordat u cookies accepteert. Of u kunt uw browser zo instellen dat deze alleen cookies van bepaalde websites accepteert. U kunt ook cookies verwijderen die al zijn opgeslagen. Als u alle cookies verwijdert, worden ook de zogenaamde opt-out cookies, die bedoeld zijn om cookies te weigeren, van uw apparaat verwijderd. De volgende keer dat u onze website bezoekt, kan de toestemmingsmanager opnieuw worden weergegeven. Het is daarom mogelijk dat u uw weigering moet vernieuwen. Hieronder vindt u algemene instructies voor het beheren van cookies voor de meest gebruikte browsers: Consent Manager. Het is daarom mogelijk dat u de weigering ook moet vernieuwen. Hieronder vindt u algemene instructies voor het beheren van cookies voor de meest gangbare browsers cookies voor de meest gangbare browsers:

Google Chrome: Clear, allow & manage cookies in Chrome - Computer - Google Chrome Help

Microsoft Internet Explorer: Delete cookies in Microsoft Edge - Microsoft Support

Mozilla Firefox: Enhanced Tracking Protection in Firefox for desktop | Firefox Help (mozilla.org)

Apple Safari: Clear cookies in Safari on Mac - Apple Support (IE)

Opera Web: Webeinstellungen - Opera Help

d) Cookie blocker

U kunt ook gebruikmaken van cookieblockers zoals "DoNotTrackMe".

Houd er rekening mee dat als u cookies weigert, sommige functies op de website beperkt of niet beschikbaar kunnen zijn. Wij raden u daarom aan om cookies van ons en onze partners te accepteren in uw browserinstellingen.

e) Categorieën cookies

1) Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies worden gebruikt voor het beheer van de website. Ze maken soepele processen mogelijk, bijv. bij het gebruik van de functie "winkelmandje" en garanderen veiligheidsfuncties, bijv. om kwaadwillig gebruik van de website te voorkomen. Noodzakelijke cookies kunnen niet worden gedeactiveerd, maar u kunt ze verwijderen of weigeren als ze aan u worden getoond. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze cookies zijn onze legitieme belangen in overeenstemming met art. 6 (1), p. 1 (f) GDPR. De basis van ons legitieme belang is het waarborgen van de veiligheid en functionaliteit van deze website.

We gebruiken de volgende noodzakelijke cookies:

Naam van de tool/tagNaam cookieDoel cookieDuur van opslag
Netlifynf_jwtCloud Service
PConwbk_auth_tokenPCon Basket plugin op de productpagina's
PConwbk_auth_userdataPCon Basket plugin op de productpagina's
Partnerportaalauth_tokenAuthenticatie voor communicatie met het partnerportaal
Partnerportaaluser_rolesGebruikersrollen van het partnerportaal
Parnterportaaluser_nameGebruikersnaam van het partnerportaal
Google MapsNIDOpslaan van de gebruikersinstellingen6 maanden

In de volgende cookiecategorieën verwerken we uw gegevens op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6(1), p. 1(a) GDPR, die u ons hebt gegeven door deze te selecteren in de Toestemmingsbeheer. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via de Toestemmingsmanager.

2) Analytics-cookies

We gebruiken deze cookies voor het volgende:

 • Het verkeer op de website te monitoren en de gebruikerservaring te optimaliseren
 • Evalueren welke marketingkanalen beter werken
 • Geaggregeerde gegevens over websitegebruik analyseren om onze klanten beter te begrijpen Willekeurige identifiers die worden gedeeld met partners.

We gebruiken de volgende cookies van Google Analytics op onze website:

Naam van de tool/tag Naam cookie Doel cookie Duur opslag
Google Analytics 4_gaDifferentiatie van gebruikers2 jaar
Google Analytics 4_gidDifferentiatie van gebruikers2 jaar
Google Analytics 4_ga_<container-id>Bewaring van de sessiestatus2 jaar
Google Analytics 4_gac_gb-<container-id>Bevat campagne-gerelateerde informatie. Als u uw Google Analytics-account en Google Ads-account hebt gekoppeld, lezen de conversietags van de Google Ads-website deze cookie, tenzij u zich afmeldt.2 jaar en 29 dagen

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics wordt alleen gebruikt met uw uitdrukkelijke toestemming. Als u instemt met het gebruik van Google Analytics (door op de betreffende optie te klikken), wordt er informatie over uw gebruik van de website verzameld.

De beheerder van de Google Analytics-component is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Google Analytics maakt gebruik van cookies, die op uw apparaat worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door Google Analytics verzamelde informatie wordt door ons gebruikt om de website te analyseren en te verbeteren en om statistische evaluaties van het gebruik van de website uit te voeren. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Omdat we echter IP-anonimisering op onze website hebben geactiveerd, wordt uw IP-adres eerst ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar alleen ingekort (meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl). We hebben ook een orderverwerkingscontract afgesloten met Google LLC (VS) in overeenstemming met art. 28 GDPR. Google zal daarom alle informatie uitsluitend gebruiken om het gebruik van onze website voor ons te analyseren en om rapporten over de website-activiteit samen te stellen.

König + Neurath AG gebruikt de toevoeging "_gat._anonymiseIp" voor webanalyse via Google Analytics. Deze toevoeging wordt door Google gebruikt om het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene in te korten en te anonimiseren als onze website wordt geopend vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte heeft ondertekend.

 • U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Gebruik hiervoor een van de volgende opties:
 • U laat ons weten dat u uw toestemming wilt intrekken.
 • U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens door Google Analytics met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google. Om dit te doen, moet de betrokkene een browser add-on installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites mogen worden doorgegeven aan Google Analytics. De installatie van de browser-add-on wordt door Google herkend als een bezwaar. Als het IT-systeem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser-add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon die kan worden toegerekend aan hun controlesfeer, is het mogelijk om de browser-add-on opnieuw te installeren of te activeren.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden gevonden onder https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl en onder  https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/. Google Analytics wordt meer in detail uitgelegd op deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics.

3)  Advertentiecookies

We gebruiken advertentiecookies voor het volgende:

 • Online adverteren en adverteren in sociale netwerken met meer relevantie voor jou

 • Bepaalde klantengroepen uitnodigen om op een later tijdstip terug te keren naar onze producten

 • Het delen van gegevens met onze reclame- en sociale mediapartners via hun externe cookies om uw interesses te targeten.

   

(a)   Google AdWords en Google Maps

König + Neurath AG heeft Google AdWords geïntegreerd op deze website. Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in zowel de zoekmachineresultaten van Google als in het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan een adverteerder vooraf bepaalde trefwoorden opgeven, die worden gebruikt om een advertentie weer te geven in de resultaten van de zoekmachine van Google, alleen wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een trefwoordrelevant zoekresultaat op te halen. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties verspreid over relevante websites met behulp van een automatisch algoritme en rekening houdend met de vooraf gedefinieerde zoekwoorden.

De werkmaatschappij van de Google AdWords-services is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van Google AdWords is om reclame te maken voor onze website door het weergeven van interessante advertenties op de websites van derde bedrijven en in de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine en door het weergeven van advertenties van derde partijen op onze website.

Als een betrokkene onze website bereikt via een advertentie van Google, wordt door Google een zogenaamde conversiecookie opgeslagen op het IT-systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven onder punt 4 al uitgelegd. Een conversiecookie verliest na dertig dagen zijn geldigheid en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om bij te houden of bepaalde subpagina's, zoals het winkelmandje van een online shopsysteem, op onze website zijn bezocht. De conversie-cookie stelt ons en Google in staat om bij te houden of een betrokkene die onze website heeft bereikt via een AdWords-advertentie een verkoop heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop heeft afgerond of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website samen te stellen. Deze bezoekstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons is doorverwezen, d.w.z. om het succes of falen van de betreffende AdWords-advertentie te bepalen en onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die kan worden gebruikt om de betrokkene te identificeren.

De conversiecookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de door de betrokkene bezochte websites. Telkens wanneer onze website wordt bezocht, worden persoonlijke gegevens, waaronder het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene heeft de mogelijkheid bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Om dit te doen, moet de betrokkene de link https://adssettings.google.com/anonymous?hl=nl oproepen vanuit elke internetbrowser die hij/zij gebruikt en daar de gewenste instellingen maken.

Meer informatie en de toepasselijke bepalingen voor gegevensbescherming van Google kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl .

Deze website maakt gebruik van het Google Maps product van Google Inc. voor het zoeken naar dealers en voor het plannen van routebeschrijvingen naar onze locaties. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van de automatisch verzamelde gegevens door Google Inc, haar vertegenwoordigers en derden. De gebruiksvoorwaarden van Google Maps zijn te vinden op Aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps/Earth - Google

(b)  Google Tag Manager

We gebruiken Google Tag Manager op onze website, een service voor het beheren van websitetags. Met Google Tag Manager kunnen we verschillende tags en trackingcodes beheren en implementeren op onze website. De Tag Manager zelf verzamelt geen persoonlijke gegevens, maar kan andere tags activeren die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen.

Uw toestemming voor de activering van de Google Tag Manager Container wordt op vrijwillige basis gegeven. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door de relevante instellingen in uw browser of op onze website te wijzigen. Deactivering kan echter invloed hebben op uw ervaring bij het bezoeken van onze website en de relevantie van de weergegeven advertenties.

Het gebruik van de Google Tagmanger Container en de bijbehorende tools is in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. We respecteren uw privacy en nemen passende maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Je kunt meer informatie over Google Tag Manager vinden in het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Houd er rekening mee dat Amerikaanse autoriteiten, zoals inlichtingendiensten, mogelijk toegang kunnen krijgen tot persoonlijke gegevens die onvermijdelijk worden uitgewisseld met Google wanneer deze service is geïntegreerd op basis van het internetprotocol (TCP) vanwege Amerikaanse wetten zoals de Cloud Act.

(c)  Google lettertypen

Onze website gebruikt lettertypen van Google Fonts.
Google Fonts worden gebruikt voor een aantrekkelijke presentatie van onze inhoud.

Wanneer onze website wordt geladen, worden externe servers van Google aangeroepen om de vereiste lettertypen naar de browser van de gebruiker te downloaden. Google verzamelt mogelijk informatie zoals het IP-adres van de gebruiker, de gebruikte browser en het besturingssysteem om de prestaties en veiligheid van de service te garanderen. Google Fonts zelf plaatst over het algemeen geen cookies op de apparaten van internetgebruikers.

Het gebruik van Google Fonts is in het legitieme belang van een uniform en aantrekkelijk ontwerp van onze website. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is Art. 6 para. 1 f) GDPR (gerechtvaardigd belang).

(d)  LinkedIn plug-in

De Google Tag Manager kan verschillende soorten tags laden. We gebruiken een plug-in van het sociale netwerk LinkedIn op onze website, die wordt geleverd door LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA ("LinkedIn"). De LinkedIn plug-in maakt het mogelijk om inhoud van LinkedIn in onze website te integreren en om met LinkedIn te communiceren.

Wanneer je onze website bezoekt, maakt je browser een rechtstreekse verbinding met de servers van LinkedIn. Bepaalde informatie wordt doorgestuurd naar LinkedIn en daar opgeslagen, zelfs als je geen LinkedIn account hebt of niet ingelogd bent. Deze informatie omvat

 • Je IP-adres
 • Datum en tijd van toegang
 • De bezochte pagina op onze website waarop de LinkedIn plug-in is ingebed
 • Informatie over de browser en het besturingssysteem dat je gebruikt

De LinkedIn plug-in wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken en aantrekkelijker te maken voor onze bezoekers. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 f) GDPR.

Als u ingelogd bent bij LinkedIn, kan Instagram uw bezoek aan onze website direct koppelen aan uw LinkedIn-account. Als je interactie hebt met de LinkedIn plug-in, bijvoorbeeld door op de "LinkedIn" knop te klikken of een reactie te plaatsen, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar LinkedIn verzonden en daar opgeslagen.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door LinkedIn en over je rechten en privacyinstellingen in dit verband, vind je in het privacybeleid van LinkedIn: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Als je niet wil dat LinkedIn de gegevens die via onze website verzameld worden, rechtstreeks aan je LinkedIn account koppelt, moet je uitloggen bij LinkedIn voor je onze website bezoekt. Je kunt ook browserextensies gebruiken om het laden van LinkedIn plug-ins te blokkeren.

(e)  LinkedIn pixel

De Google Tag Manager kan verschillende soorten tags laden. Wij gebruiken LinkedIn Pixel op onze website, een webanalysetool van LinkedIn Corporation (LinkedIn). Met LinkedIn Pixel kunnen we het gedrag van bezoekers op onze website volgen wanneer ze via LinkedIn op onze website komen. Hierdoor kunnen we de effectiviteit van onze reclamecampagnes op LinkedIn meten en onze website en inhoud dienovereenkomstig optimaliseren. De LinkedIn pixel verzamelt geanonimiseerde gegevens, waaronder

 • Informatie over de bezochte pagina's op onze website
 • Het IP-adres van het apparaat waarmee onze website wordt bezocht, waarbij het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen. - Referrer URL's van waaruit de bezoeker onze website heeft bereikt.
 • Tijdstip van het bezoek.

De verzamelde gegevens worden door LinkedIn verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met zijn privacybeleid.

Je kunt het verzamelen van je gegevens door de LinkedIn pixel uitschakelen door de instellingen voor adverteren op LinkedIn aan te passen of door een opt-out cookie te gebruiken. Meer informatie hierover vind je op de website van LinkedIn.

Houd er rekening mee dat we geen directe toegang hebben tot de gegevens die door LinkedIn verzameld worden en dat we deze gegevens alleen in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm ontvangen, zodat we de prestaties van onze LinkedIn advertenties kunnen evalueren.

(f)   Instagram-invoegtoepassing

De Google Tag Manager kan verschillende soorten tags laden. We gebruiken een plug-in van het sociale netwerk Instagram op onze website, die wordt geleverd door Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS ("Instagram"). De Instagram-plug-in maakt het mogelijk om Instagram-inhoud in onze website te integreren en met Instagram te communiceren.

Wanneer u onze website bezoekt, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Instagram. Bepaalde informatie wordt overgebracht naar Instagram en daar opgeslagen, zelfs als u geen Instagram-account hebt of niet bent ingelogd. Deze informatie omvat

 • Uw IP-adress
 • Datum en tijd van toegang
 • De bezochte pagina op onze website waarop de Instagram-plug-in is geïntegreerd
 • Informatie over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt

De Instagram plug-in wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken en aantrekkelijker te maken voor onze bezoekers. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 f) GDPR.

Als u bent aangemeld bij Instagram, kan Instagram uw bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Instagram-account. Als u interageert met de Instagram-plug-in, bijvoorbeeld door op de knop "Instagram" te klikken of een opmerking te plaatsen, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar Instagram verzonden en daar opgeslagen.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Instagram, evenals uw rechten en privacyinstellingen in dit verband, vindt u in het privacybeleid van Instagram: https://about.instagram.com/safety.

Als u niet wilt dat Instagram de gegevens die via onze website worden verzameld direct koppelt aan uw Instagram-account, moet u uitloggen bij Instagram voordat u onze website bezoekt. U kunt ook browserextensies gebruiken om het laden van Instagram-plug-ins te blokkeren.

(g)  Google Tagmanager Container

Als het item "Google Tag Manager Container" wordt geaccepteerd, wordt een tweede Google Tag Manager geladen, waarin de Facebook Pixel en de LinkedIn Insight Tags worden geladen.

(h)  Facebook Pixel Markering

De Facebook-pixel is een deel van de code op de website van König + Neurath waarmee we doelgroepen voor onze reclamecampagnes kunnen evalueren, optimaliseren en aanmaken. Het is een analyse-instrument waarmee we acties op onze website kunnen registreren en zo de effectiviteit van uw reclame kunnen meten.

Wij gebruiken Facebook Pixel op onze website, een analyse-instrument van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Met Facebook Pixel kunnen we het gedrag van bezoekers op onze website analyseren nadat ze onze website hebben bereikt via Facebook-advertenties. Dit helpt ons om de effectiviteit van onze Facebook advertentiecampagnes te meten en onze website en aanbiedingen te verbeteren.

De Facebook-pixel verzamelt informatie over uw gebruik van de website, waaronder

 • Informatie over de bezochte pagina's op onze website
 • Het IP-adres van het apparaat waarmee onze website wordt bezocht, waarbij het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen
 • Informatie over het type browser en het gebruikte besturingssysteem
 • Referrer URL's via welke de bezoeker onze website heeft bereikt
 • Tijdstip van het bezoek.

Wij gebruiken de cookie "_fbp" in combinatie met Facebook Pixel om bezoeken aan verschillende websites op te slaan en te volgen. De opslagperiode is 3 maanden.

De door de Facebook-pixel gegenereerde informatie wordt overgebracht naar de servers van Facebook en daar opgeslagen. Facebook gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van Facebook en internetgebruik. Facebook kan deze informatie ook koppelen aan uw Facebook-account en gebruiken voor eigen advertentiedoeleinden.

U kunt het verzamelen van uw gegevens door de Facebook-pixel uitschakelen door de instellingen in uw browser aan te passen of door een opt-out-cookie te gebruiken. Meer informatie vindt u hier: https://de-de.facebook.com/business/help/247395082112892.

Houd er rekening mee dat we geen directe toegang hebben tot de gegevens die door Facebook worden verzameld en dat we deze gegevens alleen in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm ontvangen om de prestaties van onze Facebook-advertenties te evalueren.

(i)   LinkedIn Inzicht Tags

König + Neurath AG gebruikt de LinkedIn Insight Tag op haar website, een analysehulpmiddel van LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA ("LinkedIn").

Met de LinkedIn Insights Tag kunnen we het gedrag van LinkedIn gebruikers op onze website analyseren en onze LinkedIn advertenties optimaliseren. Informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door LinkedIn is te vinden in het privacybeleid van LinkedIn.

De LinkedIn Insight Tag verzamelt informatie over de bezochte pagina's op onze website, waaronder

 • Informatie over de bezochte pagina's op onze website
 • Het IP-adres van het apparaat waarmee onze website wordt bezocht, waarbij het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen
 • Informatie over het type browser en het gebruikte besturingssysteem
 • Referrer URL's via welke de bezoeker onze website heeft bereikt
 • Tijdstip van het bezoek.

We gebruiken de volgende cookies

Naam van de tool/tag Naam cookie Doel cookie Duur opslag
LinkedIn bcookieDeze browser identificatie cookie wordt gebruikt om apparaten die LinkedIn bezoeken uniek te identificeren om misbruik van het platform te herkennen en voor diagnostische doeleinden.1 jaar
LinkedIn bscookieDeze cookie onthoudt dat een ingelogde gebruiker is geverifieerd met tweefactorauthenticatie en eerder heeft ingelogd.1 jaar
LinkedIn JSESSIONIDDeze cookie wordt gebruikt om bescherming te bieden tegen CSRF (Cross Site Request Forgery) en om URL-handtekeningen te valideren.Duur van de sessie
LinkedIn langDeze cookie slaat de taalinstelling van een gebruiker op en zorgt ervoor dat LinkedIn.com wordt weergegeven in de taal die de gebruiker in zijn instellingen heeft geselecteerd.Duur van de sessie
LinkedIn lidcDeze cookie wordt gebruikt om het datacenter te selecteren24 uur
LinkedIn sdscDit is een ondertekende contextcookie voor de dataservice. Het wordt gebruikt voor het routeren van databases en is bedoeld om consistentie tussen databases te garanderen in het geval van wijzigingen. Het zorgt ervoor dat gebruikersinvoer direct na het verzenden beschikbaar is voor de verzendende gebruiker.Duur van de sessie
LinkedIn li_gcDeze cookie wordt gebruikt om de toestemming van gasten op te slaan voor het gebruik van niet-verplichte cookies.6 maanden
LinkedIn li_mcDeze cookie wordt gebruikt als een tijdelijke cache om databasequery's te vermijden voor de toestemming van een lid voor het gebruik van niet-verplichte cookies. Het wordt ook gebruikt om informatie over toestemming beschikbaar te hebben op de site van de klant om toestemming af te dwingen op de site van de klant.6 maanden
LinkedIn UIDDeze cookie wordt gebruikt voor marktonderzoek en gebruikersonderzoek.720 dagen
LinkedIn UserMatchHistoryDeze cookie wordt gebruikt om de ID's van LinkedIn Ads te synchroniseren.30 dagen
LinkedIn AnalyticsSyncHistoryDeze cookie wordt gebruikt om op te slaan wanneer synchronisatie met de "lms_analytics cookie" heeft plaatsgevonden.30 dagen
LinkedIn lms_adsDeze cookie wordt gebruikt om uitgelogde LinkedIn-leden te identificeren voor LinkedIn-advertenties.30 dagen
LinkedIn li_vet_idDeze cookie is een indirecte ledenidentificatie die wordt gebruikt voor het bijhouden van conversies, retargeting en analyses.30 dagen
LinkedIn li_sugrDeze cookie wordt gebruikt om probabilistische matches te bepalen van de identiteit van een gebruiker buiten de aangewezen landen.90 dagen
LinkedIn _guidDeze cookie wordt gebruikt om een LinkedIn-lid te identificeren voor advertenties via Google Ads.90 dagen
LinkedIn BizographicsOptOutDeze cookie wordt gebruikt om de afmeldstatus van niet-leden te bepalen.10 jaar
LinkedIn li_giantIndirecte identifier voor groepen LinkedIn leden die gebruikt wordt voor conversietracking7 dagen
LinkedIn oribi_cookie_testDeze cookie wordt gebruikt om te bepalen of tracking kan worden geactiveerd in het huidige domein.Duur van de sessie
LinkedIn oribili_user_guidDeze cookie wordt gebruikt om unieke bezoekers op een website te tellen.1 jaar
LinkedIn ln_orWordt gebruikt om te bepalen of Oribi-analyses kunnen worden uitgevoerd voor een specifiek domein. 1 dag

De informatie die door de LinkedIn Insight Tag wordt gegenereerd, wordt doorgestuurd naar de servers van LinkedIn en daar opgeslagen. LinkedIn gebruikt deze informatie om rapporten over website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van LinkedIn en internetgebruik. LinkedIn kan deze informatie ook aan je LinkedIn account koppelen en voor eigen reclamedoeleinden gebruiken.

U kunt het verzamelen van uw gegevens door de LinkedIn Insight Tag uitschakelen door de instellingen in uw browser aan te passen of door gebruik te maken van een opt-out cookie. Meer informatie hierover vind je hier: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5. Marketing

Om je te voorzien van relevante informatie en aanbiedingen en om onze diensten en producten te promoten, maken we af en toe gebruik van betaalde advertenties op sociale media. Deze advertenties stellen ons in staat om onze content voor een bredere doelgroep toegankelijk te maken en onze community uit te breiden.

Houd er rekening mee dat onze social media-kanalen worden aangeboden door verschillende platforms die hun eigen privacybeleid hebben. We raden u daarom aan om ook het privacybeleid van de betreffende social media-platforms te raadplegen voor volledige informatie over de verwerking van uw gegevens op deze platforms.

We gebruiken de volgende sociale mediadiensten op onze website:

a)    YouTube

König + Neurath AG heeft YouTube-componenten op deze website geïntegreerd. YouTube is een videoportaal op het internet waarop uitgevers van video's gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren, eveneens gratis. Op YouTube kunnen alle soorten video's worden gepubliceerd, waardoor zowel complete film- en televisieprogramma's als muziekvideo's, trailers of video's die door gebruikers zelf zijn gemaakt, toegankelijk zijn via het internetportaal.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Telkens wanneer een afzonderlijke pagina van de website van König + Neurath AG wordt opgeroepen waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door de desbetreffende YouTube-component automatisch gevraagd om een weergave van de desbetreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. Tijdens deze technische procedure komen YouTube en Google te weten welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij YouTube, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt wanneer een subpagina met een YouTube-video wordt geopend. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen altijd informatie via de YouTube-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is ingelogd op YouTube op het moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit het YouTube-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

De gegevensbeschermingsbepalingen gepubliceerd door YouTube, die kunnen worden geraadpleegd op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

We gebruiken de "YSC"-cookie die door YouTube wordt gebruikt om gebruikersinvoer op te slaan en de acties van een gebruiker toe te wijzen. Deze cookie blijft op zijn plaats zolang de gebruiker zijn browser open houdt.

Voor marketingdoeleinden gebruiken we de "VISITOR_INFO01_LIVE" cookie om advertentieplaatsing of retargeting mogelijk te maken, om de identiteit van een bezoeker op te slaan en te volgen, en om interacties op te slaan en te volgen. De opslagperiode is 6 maanden.

b)    Facebook

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen die door König + Neurath AG wordt geëxploiteerd en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door de desbetreffende Facebook-component automatisch gevraagd om een weergave van de desbetreffende Facebook-component van Facebook te downloaden. Een volledig overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_EN. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt telkens als de betrokkene onze website bezoekt en voor de volledige duur van zijn verblijf op onze website. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan de desbetreffende Facebook-account van de betrokkene toegewezen. Als de betrokkene klikt op een van de Facebook-knoppen die op onze website zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld de knop "Vind ik leuk", of als de betrokkene een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt altijd informatie via de Facebook-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is aangemeld bij Facebook op het moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie wordt doorgegeven aan Facebook, kan hij/zij dit voorkomen door uit te loggen bij zijn/haar Facebook-account voordat hij/zij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Het geeft ook uitleg over de instellingsmogelijkheden die Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar waarmee het verzenden van gegevens naar Facebook kan worden onderdrukt. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om het doorsturen van gegevens naar Facebook te onderdrukken.

Naam: Facebook-pixel

Aanbieder: Facebook België

Doel: Facebook-cookie dat wordt gebruikt voor websiteanalyses, advertentietargeting en advertentiemeting.

Privacybeleid: https://www.facebook.com/policies/cookies

Cookie naam: fbp,act,cuser,datr,fr,m_pixel_ration,pl,presence,sb,spin,wd,xs

Duur cookie: Sessie / 1 jaar

c)    Hotjar

We gebruiken functies van de webanalyseservice Hotjar op onze website. De provider is Hotjar Inc. gevestigd in Level 2, St. Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St. Julian's STJ 1000, Malta.

We gebruiken Hotjar om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. We kunnen de verkregen statistieken gebruiken om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor jou als gebruiker. Namens de exploitant van deze website zal Hotjar deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, rapporten over activiteiten samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van deze website en internetgebruik. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Hotjar en daar opgeslagen.

We gebruiken de volgende cookies

Naam van de tool/tag Naam cookie Doel Duur opslag
Hotjar_hjSessionUser_{site_id}Wordt ingesteld wanneer een gebruiker voor het eerst op een pagina landt. Behoudt de Hotjar gebruikers-ID, die uniek is voor deze site. Hotjar volgt gebruikers niet op verschillende websites. Zorgt ervoor dat gegevens van volgende bezoeken aan dezelfde website worden toegewezen aan dezelfde gebruikers-ID.365 dagen
Hotjar_hjidDifferentiatie van gebruikers 365 dagen
Hotjar_hjFirstSeenIdentificeert de eerste sessie van een nieuwe gebruiker. Gebruikt door opnamefilters om nieuwe gebruikerssessies te identificeren.30 minuten, verlengd door de gebruikersactiviteit
Hotjar_hjHasCachedUserAttributesHiermee kunnen we weten of de gegevens in _hjUserAttributes Local Storage up-to-date zijn of niet.Duur van de sessie
Hotjar_hjUserAttributesHashHiermee weten we wanneer een gebruikersattribuut is gewijzigd en moet worden bijgewerkt.2 minuten, elke 30 seconden verlengd
HotjarhjViewportIdSlaat details op over het gebruikersvenster, zoals grootte en afmetingen.Duur van de sessie
HotjarhjActiveViewportIdsSlaat de ID's op van de actieve weergavevensters van de gebruiker. Slaat een verlooptijdstempel op dat wordt gebruikt om actieve weergavevensters te valideren tijdens het initialiseren van het script.Duur van de sessie
Hotjar_hjSession_{site_id}Bevat de huidige sessiegegevens. Zorgt ervoor dat volgende verzoeken in het sessievenster aan dezelfde sessie worden toegewezen. 30 minuten duur, verlengd afhankelijk van gebruikersactiviteit
Hotjar_hjSessionTooLargeZorgt ervoor dat Hotjar stopt met het verzamelen van gegevens als een sessie te groot wordt. Wordt automatisch bepaald door een signaal van de server wanneer de sessiegrootte de limiet overschrijdt.1 uur
Hotjar_hjSessionResumedWordt ingesteld wanneer een sessie/opname opnieuw wordt verbonden met de Hotjar-servers na een verbroken verbinding.Duur van de sessie
Hotjar_hjCookieTestControleert of de Hotjar-trackingcode cookies kan gebruiken. Zo ja, dan wordt een waarde van 1 ingesteld. Vrijwel direct na het maken verwijderd. Onder 100ms duur, verlooptijd cookie ingesteld op sessieduur.
Hotjar_hjLocalStorageTestControleert of de Hotjar-trackingcode sessieopslag kan gebruiken. Zo ja, dan wordt een waarde van 1 ingesteld. De gegevens die zijn opgeslagen in _hjSessionStorageTest hebben geen vervaltijd, maar worden vrijwel onmiddellijk verwijderd nadat ze zijn aangemaakt.Duur minder dan 100 ms
Hotjar_hjIncludedInPageviewSampleBepaalt of een gebruiker is opgenomen in de gegevenssteekproef die is gedefinieerd door de paginaweergavelimiet van je website.2 minuten en 30 seconden
Hotjar_hjIncludedInSessionSample_{site_id}Bepaalt of een gebruiker wordt opgenomen in de gegevenssteekproef die is gedefinieerd door de dagelijkse sessielimiet van je website.2 minuten en 30 seconden
Hotjar_hjaAbsoluteSessionInProgressWordt gebruikt om de eerste paginaweergave van een gebruiker te herkennen.30 minuten, verlengd door de gebruikersactiviteit
Hotjar_hjTLDTestWe proberen het _hjTLDTest-cookie op te slaan voor verschillende URL-subringalternatieven totdat het mislukt. Hiermee kunnen we het meest algemene cookie-pad bepalen om te gebruiken in plaats van de hostnaam van de pagina. Dit betekent dat cookies kunnen worden gedeeld over subdomeinen (indien van toepassing). Na deze controle wordt de cookie verwijderd. zie doel
Hotjar_hjRecordingEnabledGeef aan wanneer een opname start. Wordt gelezen wanneer de opnamemodule wordt geïnitialiseerd om te bepalen of de gebruiker al in een opname zit in een bepaalde sessie.Duur van de sessie
Hotjar_hjRecordingLastActivity Wordt bijgewerkt wanneer een gebruikersopname start en wanneer gegevens naar de server worden verzonden (de gebruiker voert een actie uit die Hotjar registreert).Duur van de sessie
Hotjar_hjClosedSurveyInvitesIngesteld wanneer een gebruiker interageert met een modaal uitnodigingsbericht van een koppelingsenquête. Zorgt ervoor dat dezelfde uitnodiging niet opnieuw wordt weergegeven als deze al eerder is weergegeven. 365 dagen
Hotjar_hjDonePollsIngesteld als een gebruiker een enquête op locatie voltooit. Zorgt ervoor dat dezelfde enquête niet opnieuw wordt weergegeven als deze al is ingevuld.365 dagen
Hotjar_hjMinimizedPollsDefinieert wanneer een gebruiker een enquête op locatie minimaliseert. Zorgt ervoor dat de enquête geminimaliseerd blijft wanneer de gebruiker door uw website navigeert.365 dagen
Hotjar_hjShownFeedbackMessageWordt ingesteld wanneer een gebruiker een feedbackwidget minimaliseert of sluit. Zorgt ervoor dat de feedbackwidget als geminimaliseerd wordt geladen wanneer de gebruiker naar een andere pagina navigeert waarop deze moet worden weergegeven1 dag

De Hotjars anonimiseringsfunctie wordt gebruikt. Dit verkort je IP-adres en zorgt ervoor dat de analysegegevens niet persoonlijk identificeerbaar zijn. We voegen de gegevens niet samen met andere persoonlijke gegevens.

We gebruiken de tool alleen met jouw toestemming, die je kunt geven via de toestemmingsmanager; de rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 zin 1 letter a GDPR. Je kunt je ook afmelden voor de analysefunctie door simpelweg de standaard "Do not track"-functie in je browser te activeren. In dat geval verwerken we je persoonlijke gegevens niet op de hier beschreven manier. Een uitleg over hoe u de "Do not Track"-functie kunt activeren, vindt u op deze link: www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/.

6. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website van König + Neurath AG verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt bezocht door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website vanwaar een toegangssysteem op onze website terechtkomt (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden geopend, kunnen worden geregistreerd, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt König + Neurath AG geen conclusies over de betreffende persoon. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website op de lange termijn te waarborgen en (4) rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor vervolging in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door König + Neurath AG zowel statistisch geanalyseerd als met het doel om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van alle persoonlijke gegevens van een betrokkene opgeslagen.

7. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich te registreren op de website van König + Neurath AG door persoonlijke gegevens te verstrekken. Welke persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan König + Neurath AG wordt bepaald door het invoermasker dat wordt gebruikt voor de registratie. De persoonlijke gegevens die de betrokkene invoert, worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door König + Neurath AG en voor eigen doeleinden. König + Neurath AG kan ervoor zorgen dat de gegevens worden doorgegeven aan een of meer verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonlijke gegevens ook uitsluitend voor intern gebruik van König + Neurath AG zal gebruiken.

Bij registratie op de website van König + Neurath AG worden ook het IP-adres van de internetprovider (ISP) van de betrokkene en de datum en tijd van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen omdat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, strafbare feiten te kunnen onderzoeken. In dit opzicht is het opslaan van deze gegevens noodzakelijk om König + Neurath AG te beschermen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om ze door te geven of het doorgeven dient voor strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene met vrijwillige verstrekking van persoonlijke gegevens dient König + Neurath AG om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van het onderwerp alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde personen zijn te allen tijde vrij om de persoonlijke gegevens die tijdens de registratie zijn verstrekt te wijzigen of deze volledig te laten verwijderen uit de database van König + Neurath AG.

Op verzoek verstrekt König + Neurath AG elke betrokkene te allen tijde informatie over welke persoonlijke gegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert König + Neurath AG persoonlijke gegevens op verzoek of na kennisgeving van de betrokkene, op voorwaarde dat dit niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten.

8. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de website van König + Neurath AG kunnen gebruikers zich aanmelden voor de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan König + Neurath AG bij het bestellen van de nieuwsbrief wordt bepaald door het invoermasker dat hiervoor wordt gebruikt.

König + Neurath AG informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over bedrijfsaanbiedingen. De nieuwsbrief van onze onderneming kan alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich aanmeldt voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt er een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat de betrokkene voor de eerste keer heeft opgegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief via de double opt-in procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Bij de registratie voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op dat door de Internet Service Provider (ISP) is toegewezen aan het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt op het moment van registratie, evenals de datum en het tijdstip van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om later (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van de betrokkene te kunnen opsporen en dient derhalve de wettelijke bescherming van König + Neurath AG.

De persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van een inschrijving voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gesteld indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van de nieuwsbriefdienst of een registratie in dit verband, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of wijzigingen in de technische omstandigheden. De persoonlijke gegevens die in het kader van de nieuwsbriefdienst worden verzameld, worden niet doorgegeven aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor het opslaan van persoonlijke gegevens, die de betrokkene ons heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden ingetrokken. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee de toestemming kan worden ingetrokken. U kunt zich ook te allen tijde direct op de website van König + Neurath AG afmelden voor de nieuwsbrief of König + Neurath AG op een andere manier informeren, bijvoorbeeld via het contactformulier.

9. Nieuwsbrief bijhouden

De nieuwsbrief van König + Neurath AG bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die wordt ingesloten in e-mails die in HTML-formaat worden verzonden om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Hierdoor kan het succes of falen van online marketingcampagnes statistisch worden geanalyseerd. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan König + Neurath AG herkennen of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke koppelingen in de e-mail door de betrokkene zijn geopend.

Deze persoonlijke gegevens die worden verzameld via de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden opgeslagen en geëvalueerd door König + Neurath AG om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van de betreffende persoon. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de aparte toestemmingsverklaring in dit verband in te trekken via de dubbele opt-in procedure. Na herroeping worden deze persoonlijke gegevens door König + Neurath AG gewist. König + Neurath AG interpreteert een annulering van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

10. Contactmogelijkheid via de website

Op grond van wettelijke voorschriften bevat de website van König + Neurath AG informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier (https://www.koenig-neurath.com/nl/contact/) contact opneemt met König + Neurath AG, worden de door de betrokkene verzonden persoonsgegevens automatisch opgeslagen. De persoonlijke gegevens die de betrokkene vrijwillig aan König + Neurath AG heeft verstrekt, worden opgeslagen voor de verwerking van de gegevens of om contact op te nemen met de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

11. Routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens

König + Neurath AG verwerkt en bewaart persoonlijke gegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of indien dit is bepaald door de Europese Richtlijn en Verordening Gever of een andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan König + Neurath AG is onderworpen.

Als het opslagdoel niet langer van toepassing is of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

12. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van König + Neurath AG de bevestiging te krijgen of hem of haar betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van König + Neurath AG.

b) Recht op informatie

Elke persoon waarop de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen toegekende recht om van König + Neurath AG op elk gewenst moment gratis informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over hem/haar zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie. Bovendien heeft de Europese wetgever de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
 • indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen
 • het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te verlangen of om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken
 • het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 • als de persoonlijke gegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

Bovendien heeft de betrokkene het recht om te weten of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te krijgen over de passende waarborgen in verband met de overdracht.

Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van König + Neurath AG.

c) Recht op rectificatie

Elke persoon waarop de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen toegekende recht om de onmiddellijke correctie te eisen van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Bovendien heeft de betrokkene het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, ook door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van König + Neurath AG.

d) Recht op wissen (recht om vergeten te worden)

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, zonder onnodige vertraging worden gewist, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is

 • De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer noodzakelijk zijn.
 • De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd volgens artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR en wanneer er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking.
 • - De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 (1) GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 (2) GDPR.
 • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met art. 8 lid 1 GDPR.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wil dat de door König + Neurath AG opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van König + Neurath AG. De functionaris voor gegevensbescherming van König + Neurath AG zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

Als de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt door König + Neurath AG en ons bedrijf, als de verwerkingsverantwoordelijke, verplicht is om de persoonsgegevens te wissen op grond van artikel 17, lid 1 GDPR, zal König + Neurath AG redelijke stappen ondernemen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van implementatie, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om het wissen door deze verwerkingsverantwoordelijken van alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. De functionaris voor gegevensbescherming van König + Neurath AG zal in individuele gevallen de nodige stappen ondernemen.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
 • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 1 GDPR in afwachting van de verificatie of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de verwerking van door König + Neurath AG opgeslagen persoonsgegevens wenst, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van König + Neurath AG. De medewerker van König + Neurath AG zal de beperking van de verwerking regelen.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Eenieder die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij aan een voor de verwerking verantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft ook het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven zonder tegenwerking van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming krachtens artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR of op een overeenkomst krachtens artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen, mits de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Bovendien heeft de betrokkene bij het uitoefenen van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid conform Art. 20 (1) GDPR het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten overdragen, indien dit technisch haalbaar is en op voorwaarde dat dit geen negatieve invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van König + Neurath AG.

g) Recht van bezwaar

Elke persoon die getroffen wordt door de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die gebaseerd is op punt e) of f) van artikel 6, lid 1, van de GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

König + Neurath AG zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien König + Neurath AG persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering voor zover dit gepaard gaat met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal König + Neurath AG de persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door König + Neurath AG voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van König + Neurath AG.

h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft, mits het besluit (1) niet noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin tevens passende maatregelen zijn vastgesteld ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal König + Neurath AG passende maatregelen treffen om de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten. Als de betrokkene zijn rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van König + Neurath AG. Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

i) Recht om toestemming in te trekken volgens de gegevensbeschermingswetgeving

Elke persoon waarop de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het door de Europese wetgever verleende recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Als de betrokkene gebruik wil maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van König + Neurath AG.

13. Rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I lit. a GDPR dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de levering van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. b GDPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals voor het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond raakt in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op Art. 6 I lit. d GDPR. Uiteindelijk zouden de verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op Art. 6 I lit. f GDPR. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag als de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te waarborgen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Wij mogen dergelijke verwerkingen in het bijzonder uitvoeren omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld als de betrokkene een klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (overweging 47 zin 2 GDPR).

14. gerechtvaardigde belangen bij de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op Artikel 6 I lit. f GDPR, is ons legitieme belang de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

15. Duur van de opslag van de persoonsgegevens.

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de respectievelijke wettelijke bewaartermijn. Zodra deze periode is verstreken, worden de betreffende gegevens routinematig gewist, mits ze niet langer nodig zijn voor het uitvoeren of initiëren van een contract.

16. wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij willen u erop wijzen dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een contract noodzakelijk zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem sluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonlijke gegevens verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze medewerker zal de betrokkene per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

17. Veranderingen

We passen ons privacybeleid van tijd tot tijd aan. Kom regelmatig terug om er zeker van te zijn dat u altijd op de hoogte bent van de laatste versie.

De gegevensbeschermingsbepalingen zijn automatisch vertaald. De Duitse jurisdictie is van toepassing.

Kontaktieren Sie uns gerne direkt:

König + Neurath AG

+49(0)6039-483-0
Schreiben Sie uns
Industriestraße 1-3
61184 Karben