UN Global Compact

Verantwoordelijk ondernemingsbestuur

UN Global Compact

König + Neurath is gecommitteerd aan de principes van het UN Global Compact.
Dit omvat de eerbiediging en bevordering van de mensenrechten, het nakomen en bevorderen van internationale arbeidsnormen, het afzetten tegen elke vorm van corruptie, evenals de continue verbetering van de milieu-impact van ons bedrijf door middel van preventie en naleving van de milieuwetgeving.

Doel van het Global Compact is een platform te bieden voor de uitwisseling van bedrijven en andere organisaties die zich voor de tien principes inzetten.
Het werd 15 jaar geleden in het leven geroepen. Wereldwijd hebben inmiddels meer dan 8.000 bedrijven en organisaties uit de burger organisaties, politiek en wetenschap uit 170 landen zich bij dit initiatief aangesloten.

Principe 1: Ondernemingen moeten de bescherming van de internationale mensenrechten ondersteunen en in acht nemen.
Principe 2: Ondernemingen moeten er voor zorgen dat ze niet medeplichtig zijn aan schendingen van de mensenrechten.
Principe 3: Ondernemingen moeten de vrijheid van verenigingen erkennen en het recht op collectieve onderhandelingen garanderen.
Principe 4: Ondernemingen moeten pleiten voor de uitbanning van alle vormen van dwangarbeid.
Principe 5: Ondernemingen moeten opkomen voor de afschaffing van kinderarbeid.
Principe 6: Ondernemingen moeten opkomen voor de afschaffing van discriminatie bij de werving van werkgelegenheid.
Principe 7: Ondernemingen moeten de principes volgen van de aanpak van milieuproblemen.
Principe 8: Ondernemingen moeten initiatieven ontplooien ter bevordering van een groter milieubewustzijn.
Principe 9: Ondernemingen moeten de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën versnellen.
Principe 10: Ondernemingen moeten optreden tegen alle vormen van corruptie, met inbegrip van afpersing en omkoping.

WIJ STREVEN ONZE DOELEN SYSTEMATISCH NA

Deze doelen kunnen wij alleen bereiken met behulp van alle medewerkers. De doeltreffendheid van onze maatregelen wordt door interne audits gecontroleerd. Analyses en beoordelingen van de essentiele milieu-aspecten maken constante optimaliseringen mogelijk. Leveranciers en dienstverlenende ondernemingen worden hierbij betrokken.

  • Energieconcept voor verlichting
  • Reductie uitstoot oplosmiddelen
  • Verdere energiebesparingen
  • Uitbreiding van de ecologische produktonderzoek voor de "Blauwe engel"
  • Besparing nij de verwerking met luchtdruck

Ecologie bepaalt de aaneenschakeling van onze toegevoegde waarde.

Ecologie bepaalt de aaneenschakeling van onze toegevoegde waarde. Wij verplichten onszelf om continu de bescherming van het milieu te verbeteren. Innovatieve investeringen maken het mogelijk steeds schoner te produceren, milieuvriendelijke materialen te gebruiken en een effectieve logistiek toe te passen. Gecertificeerd milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14.001.

Voel je vrij om direct contact met ons op te nehmen:

König + Neurath Nederland

+31 20 4109410
Contacteer ons
Beethovenstraat 530
1082 PR Amsterdam

Loading data